ستریماید (ساولن)

 ترکیبات شیمیایی:

 ستریماید 37.5%                  کلرهگزیدین گلوکونات   7.5%   

مکانیسم اثر:

ستریماید  دارای  خاصیت کاتیونی مشابه ترکیبات چهارتایی آمونیوم می باشد که در طی دو مرحله عمل می کند در مرحله اول بیوفیلم هایی   که باعث  حفظ  میکروارگانیسم ها  در سطوح می شود  حل  کرده  و در مرحله دوم آنهارا از بین می برد.بخش کاتیونی  این ماده با بخش آنیونی دیواره سلولی باکتریها ، ویروس ها و قارچ ها  متصل و وارد غشاء سلولی شده و با سست کردن  اجزاء   سلولی  از رشد  سلولی  جلوگیری می کند. کلر هگزیدین گلوکونات هم به واسطه بار مثبت جایگزین آنیون های دیواره سلولی باکتریها می شود و باعث اختلال در متا بولیسم  میکروارگانیسم ها شده وسبب  انهدام آنها می شود.

موارد مصرف:

این محلول برای ضدعفونی زخم ، خراش و ساییدگی های پوستی،بهداشتی نمودن جایگاه دام و طیور (با استفاده از دستگاه سمپاش) ، ضد عفونی سطح پوست ، دهان ، زبان دام ، سطح خارجی پستان ها ، ضد عفونی محل قبل وبعد ازعمل جراحی بصورت رقیق شده  و  وسایل  شیر دوشی مورداستفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف:

1- ضدعفونی وسایل ، تجهیزات و لوازم مرغداری و دامداری                                           1لیتر در200لیترآب

2-ضدعفونی وسایل ولوازم بیمارستانی به مدت 30دقیقه سپس با آب شستشو داده شود       1لیتردر100لیترآب

3-ضدعفونی زخم ها،سوختگی ها وخراشیدگی های پوستی                                             35میلی لیتردر1لیترآب

4-ضدعفونی پوست قبل ازجراحی و نیزضدعفونی وسایل جراحی واتاق عمل به مدت 2دقیقه 35  میلی لیتر در 1 لیترآب

                                                                                                                                                                                          

روش  مصرف:

ازطریق رقیق نمودن با آب سرد وتمیز ،اسپری یا غوطه ورسازی جهت  ضد عفونی مورد استفاده قرار می گیرد.

   توجه :

زمان تماس برای ضدعفونی نمودن اشیاء توسط این محلول30دقیقه می باشد ،همچنین  محلول رقیق شده به مدت یک هفته در ظروف دربسته  قابل مصرف می باشد.

 

  

ستریماید (ساولن)