پوویدون آیوداین 10% (بتادین )

محلول ضد عفونی کننده موضعی

ترکیبات شیمیایی:

  پوویدون آیوداین  10g/100ml +گلیسیرین،مواد پایدار کننده و آب دیونایز

مکانیسم اثر:

ید همانند کلر به واسطه قدرت اکسید کنندگی زیاد سبب مرگ باکتری های گرم مثبت ومنفی ، اسپورباکتری ها،قارچ ها واکثر ویروس ها می شود.ید با تداخل در واکنش های متابولیک وهمچنین تخریب ساختمان وتوقف سنتز پروتئین ها واسید های نوکلئیک، سبب مرگ میکروب ها می گردد.

موارد مصرف:

این محلول برای ضدعفونی زخم ، خراش و ساییدگی های پوستی،بهداشتی نمودن جایگاه دام و طیور (با استفاده از دستگاه سمپاش) ، ضد عفونی سطح پوست ، دهان ، زبان دام ، سطح خارجی پستان ها، ضد عفونی محل قبل وبعد ازعمل جراحی بصورت رقیق شده  و  وسایل  شیر دوشی مورداستفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف:

-ضد عفونی زخم ها، بریدگی ها وخراشیدگی ها ی پوستی                                      بدون رقیق کردن

--ضدعفونی وسایل مرغداری و دامداری ،تجهیزات کلینیکی و بیمارستانی               1 لیتر در 40لیتر آب

-ضد عفونی فضای مرغداری ودامداری،جوجه کشی ها ،کلینیکها و بیمارستانها         1 لیتر در 10 لیتر آب

نحوه  مصرف:

ازطریق رقیق نمودن با آب سرد وتمیز ،اسپری یا غوطه ورسازی جهت  ضد عفونی مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه:

از محلول پوویدون آیداین 10% برای ضدعفونی زخم های عمیق استفاده نشود همچنین محلول بی رنگ یا کم رنگ فاقد خاصیت ضد عفونی کنندگی  می باشد.

 

پوویدون آیوداین 10% (بتادین )