محلول ضد عفونی کننده نوک پستان دام

پاوین  دی7  (تیت گارد)

ترکیبات شیمیایی:

  پوویدون آیوداین     3g/100ml گلیسیرین+آب دیونایز+ مواد پایدار کننده

مکانیسم اثر:

محلول   پاوین  دی7  یک   ضد عفونی  کننده   وسیع الطیف   با  اثرات  میکروب کشی  مناسب می باشد.این  محلول   بر روی  باکتری های   گرم مثبت ومنفی ، اشکال در حال رشد و اسپورباکتری ها، ویروس ها وقارچ هاموثراست. یکی از خصوصیات بارز این محلول ازبین بردن کلیه میکروارگانیسم های مولد ورم پستان مانند(mastitis) E.coliمی باشد و حاوی ترکیبات نرم  کننده است که از خشک شدن والتهابات ناشی ازخشک شدن پستان دام وهمچنین از ورود عوامل بیماری زا جلوگیری می نماید.

موارد مصرف:

 محلول پاوین  دی7 جهت شستشو وضدعفونی کامل پستان گاو قبل ازشیر دهی وانجام تیت گارد بعد از

 شیردوشی از طریق اسپری یا غوطه ور سازی ،ضد عفونی حوله های اختصاصی دام،ماشین شیر دوشی، لوله های انتقال ، ظروف حمل  ونگهداری شیر مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف:

 -برای تیت گارد:با استفاده از لیوان مخصوص سرپستان  را به  مدت یک  دقیقه با محلول پوویدون آیوداین3%    

(تیت گارد) آغشته نمایید.                                                                                               بدون رقیق سازی

  - ضد عفونی ماشین های شیردوشی ،لوله های انتقال،ظروف حمل ونگهداری شیر          1لیتر در10 لیترآب

 - ضدعفونی حوله های اختصاصی دام بصورت غوطه ور سازی به مدت10 دقیقه            1لیتر در 10لیتر آب     

نحوه مصرف :

از طریق اسپری یا غوطه ور سازی جهت ضدعفونی مورد مصرف قرار می گیرد.

توجه:

محلول بی رنگ یا کم رنگ شده فاقد خاصیت میکروب کشی می باشد همچنین هنگام تیت گارد از طریق اسپری نوک پستان از هر جهت با محلول پوشانده شده شود.

پاوین دی7 (تیت گارد)