اکس ژین
Eval("ProductName")%>
محلول لوله بازکن
ترکیبات شیمیایی 
هیدروکسید سدیم و مواد بازدارنده خوردگی جهت جلو گیری از آسیب دیدن لوله ها،مواد پایدار کننده و آب دیونایز

 
دی اس جی 200
Eval("ProductName")%>
محلول ضد عفونی کننده با قدرت زیاد و اثر گسترده
ترکیبات شیمیایی 
گلوتارآلدئید  12g/100ml دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید 4g/100ml  اسید فسفریک  0.8g/100ml و مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده 
 
SMA دزولیت F10
Eval("ProductName")%>
محلول ضد عفونی کننده با قدرت فوق العاده و وسعت اثر زیاد
ترکیبات شیمیایی 
گلوتارآلدئید g/100ml 3،،دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید 3.5  g/100ml،فرمالدیید g/100ml 12، بنزالکونیوم کلراید g/100ml  و1مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده
وت ژین 200
Eval("ProductName")%>
محلول شوینده قوی و آنتی باکتریال با کف مناسب جهت شستشوی محیط ،سطوح و لوازم
ترکیبات شیمیایی 
انواع سورفکتانتهای آنیونیک و نانیونیک ، بنزالکونیوم کلراید و ترکیبات آنتی باکتریال ، عوامل ضد خوردگی،پایدار کننده و سینرژیسم دهنده .
 
تیداین 1.5%
Eval("ProductName")%>
محلول ضد عفونی کننده قوی جهت انجام تیت دیپ
ترکیبات شیمیایی 
آیوداین  1.5g/100ml  + گلیسیرین   + ترکیبات پایدار کننده و آب دیونایز
 
ام اف جی 200
Eval("ProductName")%>
محلول ضدعفونی کننده با قدرت فوق العاده و وسعت اثر زیاد موثر بر انواع ویروسها،باکتریها و قارچها
ترکیبات شیمیایی 
گلوتار آلدئید10  g/100ml    بنزالکونیوم کلراید g/100ml  10 دی دسیل دی  متیل آمونیوم کلراید      2.8g/100ml و موارد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده     
ستریماید (ساولن)
Eval("ProductName")%>

ترکیبات شیمیایی 
ستریماید 37.5%                  کلرهگزیدین گلوکونات   7.5%   
 
تیدان 1%
Eval("ProductName")%>
محلول ضد عفونی کننده قوی جهت انجام تیت دیپ 
ترکیبات شیمیایی 
آیوداین 1g/100ml  + گلیسیرین   + ترکیبات پایدار کننده و آب دیونایز   
 
فرمالین 37%
Eval("ProductName")%>
محلول ضد عفونی کننده و آنتی سپتیک 
ترکیبات شیمیایی:
فرمالدئید: 37g/100ml
متانول:  6-9g/100ml
 
بنزالکونیوم کلراید 20%
Eval("ProductName")%>
محلول ضد عفونی کننده و آنتی باکتریال قوی
موثر بر طیف وسیعی از انواع ویروس،باکتری و قارچ
ترکیبات شیمیایی:
 بنزالکونیوم کلراید 200g/1000ml +آب دیونیزه و مواد پایدار کننده 
 
 
پوویدون آیوداین 10% (بتادین )
Eval("ProductName")%>
محلول ضد عفونی کننده موضعی
ترکیبات شیمیایی:
  پوویدون آیوداین  10g/100ml +گلیسیرین،مواد پایدار کننده و آب دیونایز
 
 
یودو فور 3%
Eval("ProductName")%>
محلول ضدعفونی کننده قوی، موثر بر انواع ویروسها ، باکتریها ، قارچها
ترکیبات شیمیایی:
آیوداین3g/100ml +سورفکتانت نانیونیک مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده و آب دیونایز 
 
SMAگلوتارآلدهید 100
Eval("ProductName")%>
محلول ضد عفونی کننده با قدرت نفوذ بالا،موثر بر انواع ویروس،قارچ و باکتری
ترکیبات شیمیایی
گلوتارآلدئید   15g/100ml  بنزالکونیوم کلراید10g /100ml     و مواد سینرپیسم دهنده و پایدار کننده 
 
پاوین دی7 (تیت گارد)
Eval("ProductName")%>
محلول ضد عفونی کننده نوک پستان دام
ترکیبات شیمیایی:
پوویدون آیوداین     3g/100ml گلیسیرین+آب دیونایز+ مواد پایدار کننده

 
فارماسید
Eval("ProductName")%>

شوینده و پاکننده اسیدی

ترکیبات شیمیایی

اسید فسفریک ، اسید نیتریک  همراه با مواد ضد خورندکی ، آب دیونیزه و مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده 

سی اوروتروپی
Eval("ProductName")%>

 آنتی سپتیک مجاری ادراری

ترکیبات  شیمیایی

متنامین و ا فزودنیهای دیگر

 
فارماکان
Eval("ProductName")%>

شوینده و پاک کننده قلیایی

ترکیبات شیمیایی

هیدروکسید سدیم ، هیپو کلریت سدیم  ،آ ب دیونیزه و مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده